Iecienītās preces (0)

Mans veikals

0

Privātuma politika

  1. Jūsu personas datu pārzinis (turpmāk – Pārzinis)

Pepco Latvia SIA, juridiskā adrese: Rīga, Strēlnieku iela 9 – 7.

2. Pepco Latvia SIA personas datu aizsardzības speciālists un tā kontakti

Pepco Latvia SIA ietilpst Pepco grupā. Visi Pepco grupas uzņēmumi ir iecēluši zemāk norādīto datu aizsardzības speciālistu, ar kuru Jūs varat sazināties visos jautājumos, kas saistīti ar personas datu apstrādi un Jūsu tiesībām datu apstrādes procesā.

Lai sazinātos ar Pepco grupas personas datu aizsardzības speciālistu, lūdzu izmantojiet šo kontaktinformāciju:

Daniel Wieszczycki Adrese: Pepco Latvia SIA, juridiskā adrese: Rīga, Strēlnieku iela 9 – 7 E-pasta adrese: dpo@pepco.eu

3. Kāds ir Jūsu personas datu apstrādes mērķis?

3.1 Lai apmeklētu Pārziņa mājaslapas, parasti nav jāsniedz jebkādi personas dati.

3.2 Kad Jūs izmantojat Pārziņa pakalpojumus, Pārzinis iegūst informāciju, kas attiecas uz lietotāju mijiedarbību ar interneta vietnes saturu un Pārziņa sniegtajiem pakalpojumiem (turpmāk – Pakalpojumi), ieskaitot šādus datus: informāciju par Jūsu ierīci un ielogošanos, tā sauktos sistēmas logfailus (system logs) ieskaitot datumu, laiku, savienojumam izmantotās ierīces IP numuru, datus par Pakalpojumu apskates statistiku, datplūsmu uz un no šīm Interneta vietnēm. Šo darbību mērķis ir izstrādāt Pakalpojumus un pielāgot tos lietotāju vajadzībām. Šie dati var tikt izmantoti arī tiešā mārketinga mērķiem. Serveru logfailos saglabātie dati netiek saistīti ar konkrētām personām, kas lietojušas Pakalpojumus vai sistēmu, un Pārzinis tos neizmanto, lai identificētu lietotāju.

3.3 Gadījumā, ja ir saņemta skaidri izteikta Jūsu piekrišana, Jūsu dati var tikt apstrādāti tiešā mārketinga mērķiem (informatīvu izdevumu nosūtīšanai). Sīkāk par to lasiet informatīvajā izdevumā par Pārziņa privātuma politiku.

4. Cik ilgi tiks uzglabāti Jūsu personas dati?

4.1 Jūsu dati tiks uzglabāti un apstrādāti līdz brīdim, kad Jūs pārtrauksiet izmantot Pārziņa Pakalpojumus vai iebildīsiet pret savu datu apstrādi. Jūsu dati tiks izmantoti turpmāk minētajiem mērķiem:

Pakalpojumu pielāgošanai atbilstoši Jūsu interesēm;
Pakalpojumu izstrādei;
statistikas mērķiem;
robotprogrammatūras (t.s. botu) vai vietnes negodprātīgas izmantošanas atpazīšanai;
Jūsu interesēm piemērotu reklāmu nodrošināšanai.

4.2 Jūsu dati tiks apstrādāti arī mārketinga vajadzībām (informatīvu paziņojumu nosūtīšanai), līdz brīdim, kad Jūs atsauksiet savu piekrišanu šādai apstrādei.

5. Kāds ir tiesiskais pamats Jūsu personas datu apstrādei?

5.1 Attiecībā uz Pakalpojumu pielāgošanu Jūsu interesēm, darbībām ar mērķi atklāt robotprogrammatūru (t.s. botus) vai vietnes negodprātīgas izmantošanas gadījumus, kā arī Pakalpojumu attīstīšanai, statistiskiem mērījumiem un, dažos gadījumos, mārketinga mērķiem, Jūsu dati tiks apstrādāti atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa regulas (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (“GDPR”) 6. panta pirmās daļas f) apakšpunktam – Pārziņa leģitīmo interešu ievērošanai.

Pārziņa leģitīmās intereses šajā gadījumā ietver Pārziņa sniegtajos Pakalpojumos, piemēram, interneta pakalpojumos, lietotā teksta pielāgošanu Jūsu vajadzībām,šo pakalpojumu drošības nodrošināšanu, pastāvīgu Pārziņa produktu attīstīšanu un Jūsu interesēm pielāgotu reklāmu nodrošināšanu Pakalpojumos un ārpus tiem.

5.2 Tiesiskais pamats Jūsu personas datu apstrādei mārketinga mērķiem (informatīvu paziņojumu nosūtīšanai) ir Jūsu brīvprātīga piekrišana.

6. Nepieciešamība sniegt datus

6.1 Datu apstrāde ar mērķi pielāgot Pārziņa tīmekļa vietņu saturu Jūsu interesēm, atklāt robotprogrammatūru (botus) vai Pakalpojumu negodprātīgu izmantošanu, statistiskiem mērījumiem, un Pakalpojumu attīstīšanai ir nepieciešama, lai nodrošinātu augstu Pārziņa sniegto Pakalpojumu kvalitāti. Jūsu personas datu neievākšana iepriekšminētajiem mērķiem var būt šķērslis Pakalpojumu korektai sniegšanai.

6.2 Personas datu sniegšana mārketinga mērķiem (informatīvu paziņojumu saņemšanai) ir brīvprātīga.

7. Kam tiek nodoti Jūsu personas dati?

7.1 Jūsu dati pēc Pārziņa pieprasījuma var tikt nodoti personas datu apstrādātājiem, kas apstrādā datus pēc vienošanās ar Pārzini, un, tikai saskaņā ar Pārziņa norādījumiem, piemēram, IT pakalpojumu sniedzējiem un mārketinga aģentūrām.

7.2 Jūsu dati var tikt sniegti saņēmējiem, kas tos ir tiesīgi saņemt saskaņā ar piemērojamo tiesisko regulējumu, piemēram, tiesību aizsardzības institūcijām gadījumā, ja šādas institūcijas pieprasa Jūsu datus atbilstoši tiesību normās noteiktajai kārtībai (piem., kriminālprocesa ietvaros).

8. Datu nodošana ārpus Eiropas Ekonomikas zonas

Jūsu dati netiks nodoti uz Eiropas Ekonomikas zonā neietilpstošām valstīm (trešajām valstīm).

9. Kādas ir jūsu tiesības attiecībā uz personas datu apstrādi?

Saistībā ar Pārziņa veikto Jūsu personas datu apstrādi, Jums ir šādas tiesības:

tiesības piekļūt Jūsu datiem, tostarp, tiesības saņemt šo datu kopiju;
tiesības pieprasīt datu labošanu;
tiesības pieprasīt Jūsu datu dzēšanu (atsevišķos gadījumos);
tiesības iesniegt sūdzību uzraugošajai institūcijai, kuras kompetencē ir personas datu aizsardzība;
tiesības ierobežot personas datu apstrādi.
Jūs varat izmantot arī šādas tiesības gadījumos, kad Jūsu dati tiek apstrādāti, pamatojoties uz Jūsu piekrišanu vai Pakalpojumu sniegšanas ietvaros (ja dati nepieciešami šī pakalpojuma sniegšanai):

tiesības atsaukt piekrišanu tādai datu apstrādei, uz kuru šī piekrišana attiecas. Piekrišanas atsaukšana neietekmē pirms piekrišanas atsaukšanas saskaņā ar to veiktās datu apstrādes likumību;
tiesības uz personas datu pārnesamību, t.i., tiesības saņemt Jūsu personas datus strukturētā, plaši izmantotā un mašīnlasāmā formātā. Jums ir tiesības minētos datus nosūtīt citam datu pārzinim.
Lai izmantotu iepriekšminētās tiesības, lūdzu sazinieties ar personas datu aizsardzības speciālistu, izmantojot e-pasta adresi iodo@pepco.eu.

10. Informācija par sīkdatnēm (“cookies”)

10.1 Jūs varat lietot Pārziņa Pakalpojumus anonīmi, neierobežotu laiku. Informāciju, kas iekļauta sistēmas log failos (piemēram, IP adresi) un informāciju, kura izriet no interneta savienojumu vispārīgās darbības principiem, Pārzinis izmanto tehniskiem mērķiem, kas saistīti ar serveru darbības administrēšanu.

Papildus tam, IP adreses tiek izmantotas, lai iegūtu vispārīgu, statistisku demogrāfisku informāciju, piemēram, par reģionu, no kura ir nodibināts interneta savienojums.

10.2 Jūsu interneta pārlūkprogramma var saglabāt sīkdatnes Jūsu datora cietajā diskā vai ierīcē. Sīkdatnes ietver informāciju, kas nepieciešama Pakalpojumu (īpaši tādu, kas prasa autorizāciju) pareizai darbībai.

10.3 Pārziņa Pakalpojumi saglabā sīkdatnes lietotāju datoros un ierīcēs, lai:

pielāgotu Pakalpojumus lietotāju vajadzībām, piemēram, lai parādītu lietotāju apkārtnē esošo veikalu sarakstu;
veidotu skatījumu statistiku;
rādītu interneta reklāmas, kuru saturs iespējami precīzāk atbilst lietotāju interesēm.

10.4 Pārzinis lieto divus šādu sīkdatņu un citu līdzīgu tehnoloģiju veidus, kas atšķiras pēc to darbības laika:

sesijas faili – pagaidu faili, kas tiek uzglabāti lietotāja ierīcē līdz brīdim, kad lietotājs izlogojas, aizver interneta vietni, aplikāciju vai programmu (interneta pārlūkprogrammu);

pastāvīgie faili – glabājas lietotāja ierīcē uz laiku, kas noteikts sīkdatnes parametros vai līdz brīdim, kad lietotājs tos dzēš.

10.5 Atkarībā no mērķa, Pārzinis izmanto šādus sīkdatņu veidus:

faili, kas nodrošina drošību, piemēram, tādi, ko izmanto negodprātīgas izmantošanas atklāšanai;
veiktspējas sīkdatnes, kas ļauj uzkrāt informāciju par to, kā apmeklētāji lieto interneta vietnes;

Nosaukums

Pakalpojums

Nolūks

Ilgums

rc::a

Google

Šis sīkfails tiek lietots, lai atšķirtu cilvēkus un robotus.

Pastāvīgi

rc::c

Google

Šis sīkfails tiek lietots, lai atšķirtu cilvēkus un robotus.

Sesija

test_cookie

Google

Tiek lietots, lai noteiktu, vai lietotāja pārlūks atbalsta sīkfailus.

1 diena

CONSENT

YouTube

Tiek lietots, lai noteiktu, vai apmeklētājs ir piekritis mārketinga kategorijai sīkfailu joslā. Šis sīkfails ir nepieciešams tīmekļa vietnes atbilstībai VDAR noteikumiem.

2 gadi

pepco_cookies

Pepco

 

1 mēnesis

funkcionālās sīkdatnes, kas ļauj mājas lapai “atcerēties” lietotāju veiktās izvēles un lietotāju saskarnes (interfeisa) iestatījumus, piemēram, attiecībā uz izvēlēto valodu vai reģionu, kurā lietotājs dzīvo, burtu izmēru, lapas izkārtojumu utt.;

Nosaukums

Pakalpojums

Nolūks

Ilgums

YSC

YouTube

Reģistrē unikālu ID, lai reģistrētu statistiku par tiek YouTube videoklipiem, ko lietotās ir redzējis.

Sesija

_ga 

Google

Reģistrē unikālu ID, kas tiek lietots, lai ģenerētu statistikas datus par to, kā lietotājs izmanto tīmekļa vietni.

2 gadi

_gat 

Google

Izmanto pakalpojums Google Analytics, lai ierobežotu pieprasījumu biežumu.

1 diena

_gid

Google

Reģistrē unikālu ID, kas tiek lietots, lai ģenerētu statistikas datus par to, kā lietotājs izmanto tīmekļa vietni.

1 diena

collect

Google

Tiek lietots, lai nosūtītu datus par lietotāja ierīci un uzvedību.

Sesija

_dc_gtm_

Google

Tiek lietots, lai glabātu pakalpojuma pieprasījumu skaitu.

1 minūte

AMP_TOKEN

Google

Tiek lietots, lai glabātu unikālu lietotāja ID.

30 sekundes līdz 1 gads

__utma

Google

Tiek lietots, lai atšķirtu lietotājus un sesijas.

2 gadi

__utmt

Google

Tiek lietots, lai ierobežotu pieprasījumu biežumu.

10 minūtes

__utmb

Google

Tiek lietots, lai noteiktu jaunas sesijas/apmeklējumus.

30 minūtes

__utmz

Google

Glabā datplūsmas avotu vai kampaņu, kas izskaidro, kā lietotājs sasniedza vietni.

6 mēneši

__utmv

Google

Tiek lietots, lai glabātu apmeklētāja līmeņa pielāgotos mainīgos datus.

2 gadi

OTZ

Google

Sniedz apkopotu analīzi par tīmekļa vietnes apmeklētājiem.

14 dienas

reklāmas sīkdatnes, kas ļauj nodrošināt reklāmas saturu, kas vairāk atbilst lietotāju interesēm. Pakalpojumu ietvaros tiek izmantota individualizēta reklāma. Tā ļauj mūsu partneriem rādīt lietotājiem reklāmu, atkarībā no tā, kādas ir bijušas lietotāju darbības, izmantojot Pakalpojumus. Piemēram, lietotājam, kas Pakalpojumu mājaslapā ir aplūkojis informāciju par apģērbiem, var tikt parādīta aplūkoto produktu reklāma tad, kad lietotājs apmeklē citas interneta vietnes.
statistikas sīkdatnes nodrošina statistiskus aprēķinus, kas attiecas interneta vietnēm un lietotnēm.

Nosaukums

Pakalpojums

Nolūks

Ilgums

_gac

Google

Tiek lietots, lai glabātu auditorijas sasniedzamību un sekotu tai.

90 dienas

_gcl

Google

Tiek lietots, lai glabātu reklāmguvumu un sekotu tam.

Pastāvīgi

c_user

Facebook

Tiek lietots, lai glabātu unikālu lietotāja ID.

30 dienas

presence

Facebook

Tiek lietots, lai glabātu lietotāja tērzēšanas stāvokli.

Sesija

_js_datr

Facebook

Tiek lietots, lai glabātu lietotāja preferences.

2 gadi

_fbc

Facebook

Tiek lietots, lai glabātu pēdējo apmeklējumu.

2 gadi

fbm*

Facebook

Tiek lietots, lai glabātu konta datus.

1 gads

xs

Facebook

Tiek lietots, lai glabātu unikālo sesijas ID.

3 mēneši

wd

Facebook

Tiek lietots, lai glabātu pārlūka loga izmērus.

1 nedēļa

fr

Facebook

Tiek lietots atkārtotai mērķauditorijas atlasei un reklāmu piegādei.

3 mēneši

act

Facebook

Tiek lietots, lai glabātu lietotājus, kuri ir pierakstījušies.

90 dienas

_fbp

Facebook

Tiek lietots, lai glabātu apmeklējumus starp lietotnēm un sekotu tiem.

3 mēneši

LOGIN_INFO

YouTube

Ļauj sekot YouTube videoklipu skatījumiem.

6 mēneši līdz 10 gadi

PREF

YouTube

Tiek lietots, lai glabātu lietotāja preferences.

8 mēneši

VISITOR_INFO1_LIVE

YouTube

Tiek lietots, lai noteiktu lietotāju joslas platumu lapās ar iebūvētiem YouTube videoklipiem.

179 dienas

APISID

Google

Tiek lietots, lai personalizētu reklāmas.

 

SID

Google

Palīdz novērst krāpniecību un neatļautu piekļuvi.

2 gadi

AID

Google

Tiek lietots, lai saistītu lietotāja datus starp dažādām ierīcēm, koordinētu reklāmas un mērītu reklāmguvumu.

2 gadi

NID

Google

Tiek lietots, lai glabātu apmeklētāju informāciju un personalizētu reklāmas.

6 mēneši

IDE

Google

Lieto pakalpojums Google DoubleCLick, lai reģistrētu lietotāja mijiedarbību un mērītu reklāmu efektivitāti.

1 gads

SAPSID

Google

Tiek lietots, lai glabātu apmeklētāju informāciju un personalizētu reklāmas.

2 gadi

HSID

Google

Palīdz novērst krāpniecību un neatļautu piekļuvi.

2 gadi

VSC

YouTube

Ļauj sekot YouTube videoklipu skatījumiem.

Sesija

remote_sid

YouTube

Ļauj sekot YouTube videoklipu skatījumiem.

Sesija

llbcs

YouTube

Ļauj sekot YouTube videoklipu skatījumiem.

Sesija

wide

YouTube

Ļauj sekot YouTube videoklipu skatījumiem.

Sesija

10.6 Jūs varat konfigurēt interneta pārlūkprogrammu tādējādi, ka sīkdatnes netiek saglabātas Jūsu datora cietajā diskā vai ierīcē.

10.7 papildus informācija par sīkdatnēm un citām mūsu izmantotajām tehnoloģijām vai Interneta pārlūkprogrammas sadaļā “Palīdzība”.

11. Cita informācija

11.1 Pārziņa Pakalpojumos var tikt izmantoti sociālo tīklu, piemēram, Facebook, Google+, Twitter, Pinterest spraudņi (plug-in). Šo spraudņu nodrošinātā funkcionalitāte Jums ļauj ieteikt kādu saturu citiem vai dalīties ar to attiecīgajā sociālajā tīklā. Lūdzu, ņemiet vērā, ka, izmantojot šos spraudņus, Jūs apmaināties ar datiem ar attiecīgo sociālo tīklu. Šos Jūsu datus Pārzinis neapstrādā, un Pārzinis nav informēts arī par to, kādi Jūsu dati tiek ievākti. Šī iemesla dēļ Pārzinis aicina Jūs iepazīties ar attiecīgo sociālo tīklu (to īpašnieku) noteikumiem un privātuma politikām pirms attiecīgo spraudņu izmantošanas.”

Mūsu kolekcijas

Vasaras drēbes

mazajiem

Apģērbi un aksesuāri

Smurfi

Kāpēc ir vērts iepirkties Pepco?

Mēs esam tuvu Jums

Vairāk nekā 30 veikalu visā valstī.

Vienmēr zemas cenas

Pepco Jūs atradīsiet visu vajadzīgo zemās cenās.

Plaša izvēle

Pepco Jūs atradīsiet plašu preču klāstu sev, ģimenei un mājai.

Pērciet bez bailēm

Jums ir tiesības atgriezt preces 30 dienu laikā jebkurā veikalā valstī.