Iecienītās preces (0)

Mans veikals

0

Detalizēta informācija attiecībā uz datu apstrādi

Jūsu personas datu pārzinis:
Pepco Latvia SIA, Strēlnieku iela 9 – 7, Rīga, Latvia („Pepco”)

Datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija:

Pepco ir nozīmējis savu datu aizsardzības speciālistu, ar kuru var sazināties visos jautājumos saistībā ar personas datu apstrādi un datu apstrādes tiesību izmantošanu.

Ja vēlaties sazināties ar datu aizsardzības speciālistu, lūdzu, izmantojiet šo kontaktinformāciju:

Adrese: Datu aizsardzības speciālists

Strēlnieku iela 9–7, Rīga

E-pasta adrese: dpo@pepco.eu

Kādos nolūkos tiek apstrādāti Jūsu personas dati?

Jūsu personas dati tiks apstrādāti, lai izrakstītu rēķinus saskaņā ar 2012. gada 14. decembrī pieņemtā Latvijas Pievienotās vērtības likuma (ar jaunākajiem grozījumiem) noteikumiem.

Cik ilgi tiks glabāti Jūsu personas dati?

Rēķinu izrakstīšanu pieprasījušo personu personas dati tiks apstrādāti līdz nodokļu parāda noilguma tiesību termiņa beigām, t.i., 1992. gada 12. novembrī pieņemtā Latvijas Likuma par grāmatvedību 10. pants nosaka, ka uzņēmumiem rēķini ir jāglabā 5 gadus.

Kāds ir Jūsu personas datu apstrādes likumiskais pamats?

Jūsu personas datu apstrādes likumiskais pamats ir Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (“VDAR”) 6. panta 1. punkta c) apakšpunkts – apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uz pārzini attiecināmu juridisku pienākumu, t.i., personas datu kopīgošana ir vajadzīga, lai izrakstītu rēķinu.

Pienākums kopīgot datus

Saskaņā ar Latvijas Pievienotās vērtības likuma 12. nodaļu personas datu kopīgošana, izrakstot rēķinu, ir obligāta.

Kas būs Jūsu personas datu saņēmēji?

Jūsu dati tiks kopīgoti ar personām, kas mūsu uzdevumā veic datu apstrādi, piem., uzņēmumiem, kas sniedz IT pakalpojumus, šīm personām personas datus apstrādājot, pamatojoties uz līguma, kas noslēgts ar Pepco, un tikai ar datu pārzini saskaņotajā apjomā.

Jūsu personas dati var tikt arī sniegti personām, kas ir pilnvarotas piekļūt šādiem datiem, pamatojoties uz likuma noteikumiem, piem., gadījumā, ja to pieprasa tiesībaizsardzības iestāde saskaņā ar piemērojamo likumu (piem., kriminālizmeklēšanas nolūkos).

Datu nodošana ārpus Eiropas Ekonomikas zonas

Jūsu personas dati netiks nodoti trešajām valstīm ārpus Eiropas Ekonomikas zonas.

Kādas ir Jūsu tiesības attiecībā uz personas datu apstrādi?

Jums ir šādas tiesības saistībā ar Pepco veikto Jūsu personas datu apstrādi:

tiesības uz piekļuvi saviem datiem, tostarp tiesības nokopēt šos datus;
tiesības uz savu datu labošanu;
tiesības uz savu datu izdzēšanu (norādītajās situācijās);
tiesības uz sūdzības iesniegšanu uzraudzības iestādei, kas nodarbojas ar personas datu aizsardzību;
tiesības uz savu datu apstrādes ierobežošanu.

Mūsu kolekcijas

Vasaras aksesuāru kolekcija

Piedzīvojumiem piepildītas brīvdienas

Tik daudz, tik lēti!

Vasaras LABĀKAIS PIEDĀVĀJUMS

Vasaras drēbes

mazajiem

Kāpēc ir vērts iepirkties Pepco?

Mēs esam tuvu Jums

Vairāk nekā 30 veikalu visā valstī.

Vienmēr zemas cenas

Pepco Jūs atradīsiet visu vajadzīgo zemās cenās.

Plaša izvēle

Pepco Jūs atradīsiet plašu preču klāstu sev, ģimenei un mājai.

Pērciet bez bailēm

Jums ir tiesības atgriezt preces 30 dienu laikā jebkurā veikalā valstī.