Iecienītās preces (0)

Mans veikals

0

Informācija Pepco līgumslēdzējām pusēm attiecībā uz personas datu apstrādi

INTERNETA PAKALPOJUMU PRIVĀTUMA POLITIKA

Spēkā no 2018. gada 25. maija

Šī privātuma politika ietver detalizētu informāciju, kas attiecas uz tādu personas datu apstrādi, ko Pepco LATVIA SIA veic ik reizi, kad Jūs apmeklējat tās interneta vietni.

1. Jūsu personas datu pārzinis (turpmāk – Pārzinis)

Pepco Latvia SIA, juridiskā adrese: Rīga, Strēlnieku iela 9 – 7.

2. Pepco Latvia SIA personas datu aizsardzības speciālists un tā kontakti

Pepco Latvia SIA ietilpst Pepco grupā. Visi Pepco grupas uzņēmumi ir iecēluši zemāk norādīto datu aizsardzības speciālistu, ar kuru Jūs varat sazināties visos jautājumos, kas saistīti ar personas datu apstrādi un Jūsu tiesībām datu apstrādes procesā.

Lai sazinātos ar Pepco grupas personas datu aizsardzības speciālistu, lūdzu izmantojiet šo kontaktinformāciju:

Daniel Wieszczycki Adrese: Pepco Latvia SIA, juridiskā adrese: Rīga, Strēlnieku iela 9 – 7 E-pasta adrese: dpo@pepco.eu

3. Kāds ir Jūsu personas datu apstrādes mērķis?

3.1 Lai apmeklētu Pārziņa mājaslapas, parasti nav jāsniedz jebkādi personas dati.

3.2 Kad Jūs izmantojat Pārziņa pakalpojumus, Pārzinis iegūst informāciju, kas attiecas uz lietotāju mijiedarbību ar interneta vietnes saturu un Pārziņa sniegtajiem pakalpojumiem (turpmāk – Pakalpojumi), ieskaitot šādus datus: informāciju par Jūsu ierīci un ielogošanos, tā sauktos sistēmas logfailus (system logs) ieskaitot datumu, laiku, savienojumam izmantotās ierīces IP numuru, datus par Pakalpojumu apskates statistiku, datplūsmu uz un no šīm Interneta vietnēm. Šo darbību mērķis ir izstrādāt Pakalpojumus un pielāgot tos lietotāju vajadzībām. Šie dati var tikt izmantoti arī tiešā mārketinga mērķiem. Serveru logfailos saglabātie dati netiek saistīti ar konkrētām personām, kas lietojušas Pakalpojumus vai sistēmu, un Pārzinis tos neizmanto, lai identificētu lietotāju.

3.3 Gadījumā, ja ir saņemta skaidri izteikta Jūsu piekrišana, Jūsu dati var tikt apstrādāti tiešā mārketinga mērķiem (informatīvu izdevumu nosūtīšanai). Sīkāk par to lasiet informatīvajā izdevumā par Pārziņa privātuma politiku.

4. Cik ilgi tiks uzglabāti Jūsu personas dati?

4.1 Jūsu dati tiks uzglabāti un apstrādāti līdz brīdim, kad Jūs pārtrauksiet izmantot Pārziņa Pakalpojumus vai iebildīsiet pret savu datu apstrādi. Jūsu dati tiks izmantoti turpmāk minētajiem mērķiem:

Pakalpojumu pielāgošanai atbilstoši Jūsu interesēm;
Pakalpojumu izstrādei;
statistikas mērķiem;
robotprogrammatūras (t.s. botu) vai vietnes negodprātīgas izmantošanas atpazīšanai;
Jūsu interesēm piemērotu reklāmu nodrošināšanai.
4.2 Jūsu dati tiks apstrādāti arī mārketinga vajadzībām (informatīvu paziņojumu nosūtīšanai), līdz brīdim, kad Jūs atsauksiet savu piekrišanu šādai apstrādei.

5. Kāds ir tiesiskais pamats Jūsu personas datu apstrādei?

5.1 Attiecībā uz Pakalpojumu pielāgošanu Jūsu interesēm, darbībām ar mērķi atklāt robotprogrammatūru (t.s. botus) vai vietnes negodprātīgas izmantošanas gadījumus, kā arī Pakalpojumu attīstīšanai, statistiskiem mērījumiem un, dažos gadījumos, mārketinga mērķiem, Jūsu dati tiks apstrādāti atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa regulas (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (“GDPR”) 6. panta pirmās daļas f) apakšpunktam – Pārziņa leģitīmo interešu ievērošanai.

Pārziņa leģitīmās intereses šajā gadījumā ietver Pārziņa sniegtajos Pakalpojumos, piemēram, interneta pakalpojumos, lietotā teksta pielāgošanu Jūsu vajadzībām,šo pakalpojumu drošības nodrošināšanu, pastāvīgu Pārziņa produktu attīstīšanu un Jūsu interesēm pielāgotu reklāmu nodrošināšanu Pakalpojumos un ārpus tiem.

5.2 Tiesiskais pamats Jūsu personas datu apstrādei mārketinga mērķiem (informatīvu paziņojumu nosūtīšanai) ir Jūsu brīvprātīga piekrišana.

6. Nepieciešamība sniegt datus

6.1 Datu apstrāde ar mērķi pielāgot Pārziņa tīmekļa vietņu saturu Jūsu interesēm, atklāt robotprogrammatūru (botus) vai Pakalpojumu negodprātīgu izmantošanu, statistiskiem mērījumiem, un Pakalpojumu attīstīšanai ir nepieciešama, lai nodrošinātu augstu Pārziņa sniegto Pakalpojumu kvalitāti. Jūsu personas datu neievākšana iepriekšminētajiem mērķiem var būt šķērslis Pakalpojumu korektai sniegšanai.

6.2 Personas datu sniegšana mārketinga mērķiem (informatīvu paziņojumu saņemšanai) ir brīvprātīga.

7. Kam tiek nodoti Jūsu personas dati?

7.1 Jūsu dati pēc Pārziņa pieprasījuma var tikt nodoti personas datu apstrādātājiem, kas apstrādā datus pēc vienošanās ar Pārzini, un, tikai saskaņā ar Pārziņa norādījumiem, piemēram, IT pakalpojumu sniedzējiem un mārketinga aģentūrām.

7.2 Jūsu dati var tikt sniegti saņēmējiem, kas tos ir tiesīgi saņemt saskaņā ar piemērojamo tiesisko regulējumu, piemēram, tiesību aizsardzības institūcijām gadījumā, ja šādas institūcijas pieprasa Jūsu datus atbilstoši tiesību normās noteiktajai kārtībai (piem., kriminālprocesa ietvaros).

8. Datu nodošana ārpus Eiropas Ekonomikas zonas

Jūsu dati netiks nodoti uz Eiropas Ekonomikas zonā neietilpstošām valstīm (trešajām valstīm).

9. Kādas ir jūsu tiesības attiecībā uz personas datu apstrādi?

Saistībā ar Pārziņa veikto Jūsu personas datu apstrādi, Jums ir šādas tiesības:

tiesības piekļūt Jūsu datiem, tostarp, tiesības saņemt šo datu kopiju;
tiesības pieprasīt datu labošanu;
tiesības pieprasīt Jūsu datu dzēšanu (atsevišķos gadījumos);
tiesības iesniegt sūdzību uzraugošajai institūcijai, kuras kompetencē ir personas datu aizsardzība;
tiesības ierobežot personas datu apstrādi.
Jūs varat izmantot arī šādas tiesības gadījumos, kad Jūsu dati tiek apstrādāti, pamatojoties uz Jūsu piekrišanu vai Pakalpojumu sniegšanas ietvaros (ja dati nepieciešami šī pakalpojuma sniegšanai):

tiesības atsaukt piekrišanu tādai datu apstrādei, uz kuru šī piekrišana attiecas. Piekrišanas atsaukšana neietekmē pirms piekrišanas atsaukšanas saskaņā ar to veiktās datu apstrādes likumību;
tiesības uz personas datu pārnesamību, t.i., tiesības saņemt Jūsu personas datus strukturētā, plaši izmantotā un mašīnlasāmā formātā. Jums ir tiesības minētos datus nosūtīt citam datu pārzinim.
Lai izmantotu iepriekšminētās tiesības, lūdzu sazinieties ar personas datu aizsardzības speciālistu, izmantojot e-pasta adresi iodo@pepco.eu.

10. Informācija par sīkdatnēm (“cookies”)

10.1 Jūs varat lietot Pārziņa Pakalpojumus anonīmi, neierobežotu laiku. Informāciju, kas iekļauta sistēmas log failos (piemēram, IP adresi) un informāciju, kura izriet no interneta savienojumu vispārīgās darbības principiem, Pārzinis izmanto tehniskiem mērķiem, kas saistīti ar serveru darbības administrēšanu.

Papildus tam, IP adreses tiek izmantotas, lai iegūtu vispārīgu, statistisku demogrāfisku informāciju, piemēram, par reģionu, no kura ir nodibināts interneta savienojums.

10.2 Jūsu interneta pārlūkprogramma var saglabāt sīkdatnes Jūsu datora cietajā diskā vai ierīcē. Sīkdatnes ietver informāciju, kas nepieciešama Pakalpojumu (īpaši tādu, kas prasa autorizāciju) pareizai darbībai.

10.3 Pārziņa Pakalpojumi saglabā sīkdatnes lietotāju datoros un ierīcēs, lai:

pielāgotu Pakalpojumus lietotāju vajadzībām, piemēram, lai parādītu lietotāju apkārtnē esošo veikalu sarakstu;
veidotu skatījumu statistiku;
rādītu interneta reklāmas, kuru saturs iespējami precīzāk atbilst lietotāju interesēm.
10.4 Pārzinis lieto divus šādu sīkdatņu un citu līdzīgu tehnoloģiju veidus, kas atšķiras pēc to darbības laika:

sesijas faili – pagaidu faili, kas tiek uzglabāti lietotāja ierīcē līdz brīdim, kad lietotājs izlogojas, aizver interneta vietni, aplikāciju vai programmu (interneta pārlūkprogrammu);

pastāvīgie faili – glabājas lietotāja ierīcē uz laiku, kas noteikts sīkdatnes parametros vai līdz brīdim, kad lietotājs tos dzēš.

10.5 Atkarībā no mērķa, Pārzinis izmanto šādus sīkdatņu veidus:

faili, kas nodrošina drošību, piemēram, tādi, ko izmanto negodprātīgas izmantošanas atklāšanai;
veiktspējas sīkdatnes, kas ļauj uzkrāt informāciju par to, kā apmeklētāji lieto interneta vietnes;
funkcionālās sīkdatnes, kas ļauj mājas lapai “atcerēties” lietotāju veiktās izvēles un lietotāju saskarnes (interfeisa) iestatījumus, piemēram, attiecībā uz izvēlēto valodu vai reģionu, kurā lietotājs dzīvo, burtu izmēru, lapas izkārtojumu utt.;
funkcionālās sīkdatnes, kas ļauj mājas lapai “atcerēties” lietotāju veiktās izvēles un lietotāju saskarnes (interfeisa) iestatījumus, piemēram, attiecībā uz izvēlēto valodu vai reģionu, kurā lietotājs dzīvo, burtu izmēru, lapas izkārtojumu utt.;
reklāmas sīkdatnes, kas ļauj nodrošināt reklāmas saturu, kas vairāk atbilst lietotāju interesēm. Pakalpojumu ietvaros tiek izmantota individualizēta reklāma. Tā ļauj mūsu partneriem rādīt lietotājiem reklāmu, atkarībā no tā, kādas ir bijušas lietotāju darbības, izmantojot Pakalpojumus. Piemēram, lietotājam, kas Pakalpojumu mājaslapā ir aplūkojis informāciju par apģērbiem, var tikt parādīta aplūkoto produktu reklāma tad, kad lietotājs apmeklē citas interneta vietnes.
statistikas sīkdatnes nodrošina statistiskus aprēķinus, kas attiecas interneta vietnēm un lietotnēm.
10.6 Jūs varat konfigurēt interneta pārlūkprogrammu tādējādi, ka sīkdatnes netiek saglabātas Jūsu datora cietajā diskā vai ierīcē.

10.7 papildus informācija par sīkdatnēm un citām mūsu izmantotajām tehnoloģijām vai Interneta pārlūkprogrammas sadaļā “Palīdzība”.

11. Cita informācija

11.1 Pārziņa Pakalpojumos var tikt izmantoti sociālo tīklu, piemēram, Facebook, Google+, Twitter, Pinterest spraudņi (plug-in). Šo spraudņu nodrošinātā funkcionalitāte Jums ļauj ieteikt kādu saturu citiem vai dalīties ar to attiecīgajā sociālajā tīklā. Lūdzu, ņemiet vērā, ka, izmantojot šos spraudņus, Jūs apmaināties ar datiem ar attiecīgo sociālo tīklu. Šos Jūsu datus Pārzinis neapstrādā, un Pārzinis nav informēts arī par to, kādi Jūsu dati tiek ievākti. Šī iemesla dēļ Pārzinis aicina Jūs iepazīties ar attiecīgo sociālo tīklu (to īpašnieku) noteikumiem un privātuma politikām pirms attiecīgo spraudņu izmantošanas.

Mūsu kolekcijas

Vasaras aksesuāru kolekcija

Piedzīvojumiem piepildītas brīvdienas

Tik daudz, tik lēti!

Vasaras LABĀKAIS PIEDĀVĀJUMS

Vasaras drēbes

mazajiem

Kāpēc ir vērts iepirkties Pepco?

Mēs esam tuvu Jums

Vairāk nekā 30 veikalu visā valstī.

Vienmēr zemas cenas

Pepco Jūs atradīsiet visu vajadzīgo zemās cenās.

Plaša izvēle

Pepco Jūs atradīsiet plašu preču klāstu sev, ģimenei un mājai.

Pērciet bez bailēm

Jums ir tiesības atgriezt preces 30 dienu laikā jebkurā veikalā valstī.