Vairāk par mazāk... katru dienu!

Mēs izmantojam sīkdatnes ar mārketingu un statistiku saistītiem mērķiem, lai mūsu piedāvājumu piemērotu jūsu vajadzībām. Jūs jebkurā brīdī varat mainīt savus pārlūka iestatījumus, piekrītot saņemt noteiktas mūsu sīkdatnes vai atsakoties no to saņemšanas. Ja vien jūs nemainīsiet savus noklusējuma iestatījumus, mēs jūsu ierīcē (datorā, viedtālrunī u.c.) glabāsim sīkdatnes un piekļūsim tām augšminētajiem mērķiem. Papildu informāciju lūdzu skatīt mūsu privātuma politikā.

Informācija Pepco līgumslēdzējām pusēm attiecībā uz personas datu apstrādi

Jūsu personas datu pārzinis:

Pepco Latvia SIA, Strēlnieku iela 9 – 7, Rīga, Latvija ("Pepco").

Datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija:

Pepco ir nozīmējis savu datu aizsardzības speciālistu, ar kuru var sazināties visos jautājumos saistībā ar personas datu apstrādi un datu apstrādes tiesību izmantošanu.

Ja vēlaties sazināties ar datu aizsardzības speciālistu, lūdzu, izmantojiet šo kontaktinformāciju:

Adrese: Datu aizsardzības speciālists Pepco Poland Sp. z o. o., ul. Strzeszyńska 73A, 60-479 Poznań E-pasta adrese: dpo@pepco.eu

Kādos nolūkos tiek apstrādāti Jūsu personas dati?

Jūsu personas dati tiek apstrādāti pienācīgai līgumsaistību izpildei, tostarp sarakstei, pieprasījumiem, komisijām, pasūtījumiem, kas ļauj Pepco veikt savu parasto darījumdarbību, uzturēt sūdzību un prasību procedūru, uzturēt un vadīt darījumu attiecības, novērst krāpšanu, nodrošināt IT sistēmu drošību, nodrošināt atbilstību, noteikt vai aizstāvēt prasības.

Cik ilgi tiks glabāti Jūsu personas dati?

Jūsu personas dati tiks apstrādāti tikmēr, kamēr nav izbeigts vai izbeidzies Pepco un Līgumslēdzējas puses līgums un kamēr nav izbeidzies potenciālo prasību vai kontu glabāšanas pienākuma periods.

Kāds ir Jūsu personas datu apstrādes likumiskais pamats?

Jūsu personas datu apstrādes likumiskais pamats ir Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (“VDAR”) 6. panta 1. punkta b), c) un d) apakšpunkts – apstrāde ir vajadzīga līguma izpildei, lai izpildītu uz pārzini attiecināmu juridisku pienākumu vai lai aizsargātu datu subjekta vai citas fiziskas personas vitālas intereses (darījumdarbības veikšanai).

Datu avots un pienākums kopīgot datus

Ja Jūs sazināties ar Pepco Līgumslēdzējas puses uzdevumā, mēs Jūs informējam, ka iepriekšminētā Līgumslēdzēja puse līguma izpildes nolūkos ir sniegusi Pepco Jūsu datus. Ciktāl Jūsu dati ir sniegti Pepco, to sniegšana ir brīvprātīga, bet vienlaikus būtiski svarīga pienācīgai Pepco un Līgumslēdzējas puses līguma izpildei.

Apstrādāto datu kategorijas

Pepco sniegtajos personas datos ietilpst: vārds, uzvārds, e-pasta adrese, tālruņa numurs, nodarbošanās un citi dati, kas tika brīvprātīgi sniegti līguma prasību dēļ.

Kas būs Jūsu personas datu saņēmēji?

Jūsu dati pēc pārziņa pieprasījuma var tikt nodoti tādām personām kā IT pakalpojumu sniedzēji, juristi u.c. Dati var tikt nodoti arī personām, kas ietilpst Pepco uzņēmumu grupā un valsts iestādēm, kas saskaņā ar likumu ir tiesīgas piekļūt šiem datiem. Jūsu dati netiks pakļauti automātiskai personas datu apstrādei vai profilēšanai.

Datu nodošana ārpus Eiropas Ekonomikas zonas

Jūsu personas dati netiks nodoti trešajām valstīm ārpus Eiropas Ekonomikas zonas vai starptautiskām organizācijām.

Kādas ir Jūsu tiesības attiecībā uz personas datu apstrādi?

Jums ir šādas tiesības saistībā ar Pepco veikto Jūsu personas datu apstrādi:

  • tiesības uz piekļuvi saviem datiem, tostarp tiesības nokopēt šos datus;
  • tiesības uz savu datu labošanu;
  • tiesības uz savu datu izdzēšanu (norādītajās situācijās);
  • tiesības uz sūdzības iesniegšanu uzraudzības iestādei, kas nodarbojas ar personas datu aizsardzību;
  • tiesības uz savu datu apstrādes ierobežošanu;
  • tiesības uz iebilšanu pret datu apstrādi;
  • tiesības uz savu datu nodošanu automātiskas personu datu apstrādes gadījumā.